System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U

System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U


Produkt Description
  • 51


Sztywność

SN 2 - SN 12

Średnica

110 - 500 mm

Materiał
PVC-U

Charakterystyka techniczna:

System rur kanalizacyjnych z PVC-U produkowany jest w zakresie średnic DN/OD 110 – 500 mm i w klasach sztywności SN2, SN4, SN8, SN12. Rury do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowo-brązową (RAL 8023), jednolitą pod względem odcieni i intensywności o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładko-ściennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru.


Przeznaczenie:

  • W podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.

  • Do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe.

  • Odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych.

  • Rury w wersji z wydłużonym kielichem mogą być stosowane na terenach szkód górniczych


Normy

PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-EN 13476-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ AZalety rur i kształtek z PVC-U:

Pełna szczelność

Duża gładkość wewnętrznej powierzchni rur

Wysoka odporność na ścieranie

Całkowita odporność powierzchni rur na korozję

Duża odporność chemiczna na substancje w zakresie pH 2 – pH 12

Znaczne zmniejszenie masy ciężaru rur z PVC-U w stosunku do rur kamionkowych, betonowych i żeliwnych

Znaczna odporność chemiczna na działanie wielu substancji chemicznych

Wybór rur o odpowiedniej sztywności

Zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 1/5 Rury o ściankach strukturalnych z PVC-U Pobierz
KDWU 2/3

Rury ze ścianką warstwową ML  i kształtki DN 110 - 630 mm

Pobierz
KDWU 3/4

Rury PVC-U ML SN2 OD Ø160-500 mm

Pobierz
KDWU 4/7

Rury lite z PVC-U DN SN4-SN16

Pobierz
KDWU 5/3

Rury i ksztaltki o ściankach litych z PVC-U SN12, SN16

Pobierz
KDWU 6/4

Rury lite PVC-U SN10, SN12, Ø110-630 mm

Pobierz
KDWU 6.1/4

Rury lite PVC-U SN12 z wydłużonym kielichem Ø110-500 mm

Pobierz
KDWU 21/2 Tuleje ochronne PS DN/OD 110 - 500 mm Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM KOT-2018/0270 Wydanie 2

Rury i kształtki z PVC-U o ściankach litych i ściankach
strukturalnych (z rdzeniem spienionym lub niespienionym), wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Pobierz
ITB- KOT-2021/2017 wydanie 1

Rury i kształtki z PVC-U ze ścianką litą i ścianką warstwową do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej

Pobierz
ITB- KOT-2017/0250 wydanie 2

Tuleje PS i PP stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane

Pobierz
Opinia GIG BL-5/22-74

Dotycząca spełnienia warunków stosowania rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U o ściance litej na terenach objętych wpływami eksploatacji

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )