System kanalizacji zewnętrznej z PP

System kanalizacji zewnętrznej z PP


Produkt Description
  • 19


Sztywność

SN 2 - SN 16

Średnica

110 - 800 mm

Materiał
PP

Charakterystyka techniczna:

System rur kanalizacyjnych z PP produkowany jest w zakresie średnic DN/OD 110800 mm i w klasach sztywności SN 2, SN 4, SN 8, SN 12, SN 16. Rury do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowo-brązową (RAL 8023), jednolitą pod względem odcieni i intensywności o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładko-ściennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru.

Polipropylen (PP) jest tworzywem o wysokiej odporności na związki chemiczne. Systemy przewodów rurowych z PP zgodne z niniejszą normą są odporne, w szerokim zakresie odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), na korozję spowodowaną działaniem wody takiej jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe. Informacje dotyczące odporności chemicznej materiału PP podano w ISO/TR 10358:1993, a dotyczące materiałów gumowych w ISO/TR 7620:2005. System kanalizacji z PP wraz uszczelkami jest odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej +90 C. Rury i kształtki są odporne na ścieranie. W szczególnych przypadkach ścieralność można badać zgodnie z metodą podaną w EN 295-3.


Przeznaczenie:

  • W podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.

  • W trudnych warunkach np.: niskie temperatury, wysoki poziom wód gruntowych; narażonych na ciężkie warunki eksploatacji np.: wysokie temperatury i agresywność chemiczna ścieków, bardzo płytkie lub głębokie posadowienie, duże obciążenia dynamiczne naziomu, podwyższona ścieralność.

  • W grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej.


Normy:

PN-EN 1852-1 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemuZalety rur i kształtek z PP:

Pełna szczelność

Wysoka udarność

Wysoka odporność na naciski punktowe

Wysoka sztywność wzdłużna

Całkowita odporność powierzchni rur na korozję

Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)

Odporność chemiczna w szerokim zakresie odczynu pH, na korozję spowodowaną działaniem medium takich jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe

Wysoka gładkość hydrauliczna powierzchnia rur

Odporność termiczna umożliwia montaż rur w temperaturze do -20°C, oraz przesyłanie ścieków o temperaturze 90°C w sposób ciągły


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 25/3

Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN2, SN4, SN8, SN16

 

Pobierz
KDWU 26/5

Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16

Pobierz
KDWU 77/5

Rury PP DN/OD 110 - 1400 mm SN12

 

Pobierz
KDWU 78/5

Rury z polipropylenu (Lite PP) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 110-800 (SN10)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2

Rury i oraz kształtki kanalizacyjne PP rury i kształtki kanalizacyjne K2-Kan z polipropylenu (PP) 

Pobierz
ITB-KOT-2017/0250 wydanie 1

Tuleje PP i PS stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )