System kanalizacji zewnętrznej K2-Kan

System kanalizacji zewnętrznej K2-Kan


Produkt Description
  • 91
K2-Kan corrugated pipes and fittings sewage pipe pp pipe


Sztywność

SN 8 - SN 12

Średnica

150 - 1000 mm

Materiał

PP


Charakterystyka techniczna:

System rur i kształtek K2-Kan, pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie stanowi obecnie optymalny system kanalizacyjny pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej, czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycji będą optymalne.

Rury systemu K2-Kan zgodnie z normą PN-EN 13476-3 zakwalifikowane są do rur strukturalnych ( profilowych ) typu B. Nowością ich konstrukcji jest to, że ścianka zewnętrzna ma na szczycie niskiego szerokiego żebra wykonane dodatkowe wzmocnienia daszkowe, które przejmują naciski punktowe bezpośrednio na ściankę zewnętrzną rury powodując jej odkształcenie, nie dopuszczając przy tym do deformacji ścianki wewnętrznej. Ścianka zewnętrzna ma ponadto kształt niskiej i szerokiej fali o ciasnych wąskich rowkach, gdzie w ostatnim rowku usytuowana jest uszczelka elastomerowa przeznaczona do ich łączenia. Przy takiej konstrukcji rury występuje korzystny przebieg wzrostu sztywności obwodowej przy zmianie grubości ścianki zewnętrznej podczas gdy grubość ścianki wewnętrznej pozostaje stała. W zależności od grubości ścianki zewnętrznej można otrzymać sztywność obwodową w zakresie SN = (4÷16) kN/m2.

K2-Kan corrugated pipes sewage pipe pp pipes pipes and fittings

Wszystkie rury strukturalne typu B (korugowane lub profilowe) mają bardzo rozbudowaną wysokość ścianek w porównaniu do rur gładkościennych (litych, spienionych lub innych strukturalnych typu A), gdzie stosunkowo mała grubość ścianek (zróżnicowana w zależności od sztywności obwodowej) nie ma tak istotnego wpływu na wielkość średnicy wewnętrznej i obliczenia hydrauliczne.

Rury K2-Kan (DN/ID oraz DN/OD) wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoślimakowe uplastyczniają granulat polipropylenowy (o dwóch różnych barwach lecz o podobnych właściwościach), który podawany jest do głowicy formującej równocześnie współosiowo dwie rury. Rura wewnętrzna ma ściankę gładką, a rura zewnętrzna ma ściankę formowaną faliście (korugowaną) poprzez urządzenie odciągające. Obie te rury są połączone ze sobą w czasie tego formowania na gorąco poprzez docisk tworząc w miejscach połączenia dwuwarstwową, dobrze zgrzaną ściankę. Gładka ścianka wewnętrzna ma barwę jasnopopielatą, natomiast ścianka zewnętrzna falista ma barwę pomarańczowo-brązową ( DN/ID 150 – 600 ) i czarną ( DN/ID 800 – 1000 ), natomiast DN/OD 160 – 400 jasno-pomarańczową. Główną zaletą tego typu rur jest to, że przy niewielkim zużyciu materiału, a więc przy ich małej wadze, wytwarzane są rury o dużej sztywności obwodowej.

Rury systemu K2-Kan z polipropylenu produkowane są najczęściej o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 9969 (natomiast wg normy DIN 16961 sztywność ta wynosi min. 31,5 kN/m2 ) oraz sztywności obwodowej SN 10 kN/m2 , SN 12 kN/m2, SN 16 kN/m2.


Przeznaczenie:

  • Rury K2-Kan posiadają wysoką sztywność obwodową i można te rury stosować do budowy sieci kanalizacyjnej ułożonej na głębokości od 0,8 do 8 metrach na terenach bez obciążenia pod drogami

  • Dzięki wspomnianej wcześniej sztywności systemy K2-Kan można zastosować pod drogami o maksymalnym obciążeniu dynamicznym SLW 60 do odprowadzenia wody deszczowej czy odprowadzeniu kanalizacji


Normy:

PN-EN 13476-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ BZalety rur i kształtek K2-KAN:

System rur i kształtek K2-Kan oparty jest na dostawach rur K2-Kan o długościach 2, 3 i 6 m. (inne długości rur są do uzgodnienia). Każda rura bez względu na długość ma na jednym końcu kielich a na drugim końcu w ostatnim rowku uszczelkę. W ofercie znajdują się również rury bosokońcowe (bez kielicha) do łączenia na złączkę dwukielichową.

Rury K2-Kan mają niezależne barwienie obu ścianek w całej masie w sposób bardzo wyraźny i jednorodny. Barwa ścianek zewnętrznych jest pomarańczowo-brązowa (DN160 – DN 600) oraz czarna (DN800 – DN1000) dostosowana do przyjętego powszechnie koloru kanalizacji ściekowej układanej w ziemi. Natomiast barwa ścianek wewnętrznych jest jasnopopielata dostosowana do dobrego odblasku przy inspekcji przewodów ułożonych w ziemi kontrolowanych za pomocą przejazdu w przewodzie kamer telewizji przemysłowej lub kamer wideo.

Przy prawidłowo prowadzonych pracach ziemnych ugięcie przewodów nie powinno przekraczać 3÷4% odkształceń przekroju poprzecznego rury. W praktyce projektowej należy zapewnić ugięcie przewodów nie większe od 5%. Jednak ostateczne maksymalne ugięcie przewodów powstałych po zakończeniu prac ziemnych nie powinno być większe od 8%. Ugięcie takie nie ma w praktyce znaczenia na zmniejszenie przekroju poprzecznego przewodu
ponieważ powierzchnia przepływu odkształconego przekroju będzie wynosiła ponad 99%

Ponadto rury K2-Kan dzięki konstrukcji ścianki zewnętrznej wykazują dużą stabilność przy występowaniu miejscowych obciążeń punktowych, ponieważ ścianka zewnętrzna przejmuje poprzez swoje odkształcenia nierównomierności obciążeń.

Rury K2-Kan pomimo, że są przewidziane do kanalizacji grawitacyjnej bezciśnieniowej mają również dobrą wytrzymałość na działanie miejscowego ciśnienia
wody przy używaniu urządzeń do oczyszczania przewodów przez wysokociśnieniowe przepłukiwanie (120 bar). Chociaż przewody kanalizacyjne K2-
Kan przewidziane są do pracy bezciśnieniowej, jednakże długotrwałe ciśnienie wody nawet do 2,5 bara nie powoduje ich uszkodzenia czy zmniejszenia okresu ich trwałości.

Powierzchnia wewnętrzna rur K2-Kan jest bardzo gładka. Wartość bezwzględna współczynnika chropowatości wynosi K=0,00011 mm. (Badania przeprowadzono w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach). Gładkie ścianki wewnętrzne nie sprzyjają możliwości zalegania cięższych frakcji zawartych w ściekach w wyniku sedymentacji. Przewody K2-Kan mają dużą zdolność do samooczyszczania.

Wykonywanie sieci przewodów kanalizacyjnych układanych w ziemi ze względu na lekkość rur jest znacznie uproszczone. Rury K2-Kan są 2-3 krotnie lżejsze od rur z tworzyw sztucznych gładko-ściennych o ściankach litych oraz 15-20 krotnie lżejsze od rur kamionkowych czy betonowych.

Rurami K2-Kan można łatwo manewrować pomiędzy rozporami szalowań wykopów. Wykonanie połączeń wciskowych z uszczelkami elastomerowymi jest również bardzo proste nawet przy większych średnicach. Przy głębokich wykopach szczególnie na terenach o płytkich wodach gruntowych, gdzie wymagane jest na czas wykonywania wykopów obniżenie poziomu wody gruntowej front robót można prowadzić krótkimi odcinkami.

Szacuje się, że dzięki małej wadze rur oraz łatwości ich łączenia, montaż przewodów powinien dać oszczędności wynikłe z pracochłonności robót o około 20-30%. Prace ziemne i montażowe przy układaniu rur i kształtek systemu K2-Kan powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046.


Aprobaty, Normy i Deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 22/2

Tuleje ochronne PP DN/OD 160 mm i DN/ID 200 - 1000 mm

Pobierz
KDWU 66/3

Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN10, SN12

Pobierz
KDWU 65/5

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych PP DN/ID 100-1000 (SN8 i  SN16)

Pobierz
KDWU 66/3.1

Rury K2-Kan PP DN/OD 110 - 1000 mm SN10, SN12

Pobierz
KDWU 67/2

Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN4, SN8

Pobierz
KDWU 68/3

Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN16)

Pobierz
KDWU 69/4

Kształtki K2-Kan PP DN/ID 150 - 1000 mm (SN8, SN 16)

Pobierz
KDWU 70/3

Kształtki K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN16)

Pobierz
KDWU 107/2

Kształki z PP DN 110 - 1400, S16; S13,3; S12,5

Pobierz
KDWU 114

Rury przepustowe PP DN/ID 300-1000

 

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IK-KOT-2022/0139

Rury K2 kanalizacyjne oraz osłonowe o ściankach strukturalnych (dwu-warstwowych) i ściankach falistych (jednowarstwowych) z PP lub PE wysokiej gęstości

Pobierz
ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2

Rury i oraz kształtki kanalizacyjne PP rury i kształtki kanalizacyjne K2-Kan z PP

Pobierz
ITB-KOT-2017/0250 wydanie 2

Tuleje PP i PS stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania na terenach górniczych rur i kształtek o ściance strukturalnej z PP i PE-HD, w scieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )