Systemy studni kanalizacyjnych DIAMIR

Systemy studni kanalizacyjnych DIAMIR


Produkt Description
  • 155

Charakterystyka techniczna:

Kinety studni DIAMIR są produkowane z polipropylenu (PP) metodą wtrysku. Metoda wtrysku zapewnia bardzo wysoką dokładność i powtarzalność produkcji. Rury wznoszące i teleskopowe wytwarzane są metoda wytłaczania z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC).

Wszystkie typy oferowanych studni przechodzą badania laboratoryjne i poligonowe pod kątem wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne. Ścisły nadzór nad jakością naszych produktów zapewnia wdrożony system zarządzania jakością oparty na EN ISO 9001.

Podstawowe elementy składowe studni:

Kineta, podstawa studzienki
niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami.

Trzon, rura trzonowa
o średnicy od 315-600 mm lub komora budowana z modułowych pierścieni PP o średnicy wewnętrznej 800-1000 mm, wyposażonych w stopnie włazowe

Stożek redukcyjny,
pozwalający na korektę wysokości studzienki. Stożek wyposażony jest w stopnie włazowe

Teleskop,
Część zestawu pozwalająca na kompensację osiadania, które może nastąpić po instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany na głębokości do 0,8 m od poziomu gruntu.


Przeznaczenie:

Studnie DIAMIR są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu. Oferta obejmuje następujące rodzaje studzienek:

  • Studzienki niewłazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego.

  • Studzienki włazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

  • Studnie z osadnikiem są stosowane w kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) i drenażu. W przypadku zastosowania kinet „ślepych” studnie są wykorzystywane np.: jako zbiorniki, przepompownie ścieków czy studnie.


Normy:

PN-EN 13598-2:2016 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)- Cześć 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.

PN-EN 124:2015 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 476:2011 – Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Cześć 1: Guma.Zalety studni kanalizacyjnych DIAMIR:

Oszczędności wynikające z małego ciężaru poszczególnych elementów studni, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie ciężkiego sprzętu i budowanie dróg dojazdowych.

Całkowitą szczelność na infiltrację wód gruntowych do wnętrza studni i eksfiltrację ścieków do gruntu, które mogłoby zanieczyścić środowisko.

Doskonałe właściwości hydrauliczne, małe opory przepływu ścieków i brak osadzania się zanieczyszczeń w kinecie.

Wysokie parametry wytrzymałościowe, ułatwia inspekcje i czyszczenie dzięki zoptymalizowanej konstrukcji studni.

Wysoką odporność na wypór wód gruntowych oraz dostosowanie do zmiennych warunków klimatycznych dzięki użebrowaniu elementów studni.

Szybkość i łatwość montażu dzięki połączeniom wciskanym na uszczelkę.

Możliwość uzyskania praktycznie każdej wysokości w zakresie do 6 metrów, a teleskopowe zakończenie studni daje możliwość precyzyjnej regulacji wysokości i dopasowania do poziomu nawierzchni utwardzonej.

Szeroki asortyment kinet ułatwia projektowanie i wykonawstwo a zastosowanie w kielichach przyłączeniowych przegubów kulowych, daje możliwości zmiany kierunku rurociągu o ±7,5 i zabudowę studzienki na kanale o dużym spadku.

Co najmniej 100 – letnią żywotność studni dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, tworzyw sztucznych odpornych na ścieranie, ścieki agresywne i wysoką odporność na uderzenia i wydłużenie przy zerwaniu.


Aprobaty, Normy i Deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 38/6.1

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe PN-EN 13598-2:2020-11  

Pobierz
KDWU 38/7

Studzienki   niewłazowe. IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1

Pobierz
KDWU 38/8

Studzienki   niewłazowe . ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Pobierz
KDWU 38/9

Studzienki   niewłazowe.  IK-KOT-2022/0141 wydanie 1

Pobierz
KDWU 40/5

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000

Pobierz
KDWU 75/4

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000

Pobierz
KDWU 83/2

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600

Pobierz
KDWU 84/2

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 200, 315, 400, 400K, 425, 600

Pobierz
KDWU 85/2

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000

Pobierz
KDWU 86/2

Studzienki osdnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1

Studzienki włazowe i niewłazowe z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP), z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do kanalizacji i drenażu.

Pobierz
ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Włazowe i niewłązowe studzienki DIAMIR do kanalizacji i drenażu

Pobierz
IBDiM-KOT-2021/0688 wydanie 1

Zwieńczenia żelbetowe do wpustów i studienek kanalizacyjnych

Pobierz
IK- KOT-2022/0141 wydanie 1

Studzienki włazowe i niewłazowe DIAMIR, przeznaczone do stosowania w podziemnych bezciśnieniowych, gawitacyjnych systernach odwadniających podtorze kolejowe.

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca możliwości stosowania studienek DIAMIR z PP/PVC na terenach górniczych.

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )