Zbiorniki DIAMIR

Zbiorniki DIAMIR


Produkt Description
  • 60


Sztywność

SN 1 - SN 32

Średnica

800 - 3000 mm

Materiał

PE-HD, PP


Charakterystyka techniczna:

Jednym z charakterystycznych wyrobów są polietylenowe zbiorniki z rur K2-Kan XXL, wyróżniają się wysoką jakością, uniwersalnością oraz szerokim zakresem pojemności. Oferta obejmuje zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od 800 mm do 3000 mm i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Zbiorniki oferowane są w sztywnościach obwodowych od SN 2 do SN 32, co daje możliwość dostosowania konstrukcji zbiornika do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfikacji projektu. Elementami wyróżniającymi zbiorniki jest budowa ściany na bazie dwuwarstwowej rury K2-Kan XXL oraz możliwość wykonania według indywidualnego projektu.


Przeznaczenie:

Zbiorniki przeznaczone są do przechowywania, magazynowania lub retencji:

  • Ścieków sanitarnych, komunalnych, ścieków deszczowych.

  • Wody pitnej.

  • Wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej.

  • Substancji ciekłych z przemysłu rolno-spożywczego.

  • Płynnych odchodów zwierzęcych, zbiorniki RSM, nawozy płynne.

  • Agresywnych ścieków przemysłowych.

  • Substancji ciekłych wykorzystywanych w bio-gazowniach.

  • Innych substancji płynnych(zawierających związki chemiczne, w zakresie których PE-HD zachowuje dobrą odporność chemiczną).

Zbiorniki mogą być przeznaczone także do umieszczenia w nich armatury i urządzeń technologicznych oraz innego wyposażenia (schrony). Zbiorniki mogą stanowić obudowy przepompowni, separatorów, itp


Normy:

PN-EN 13476-3+A1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),polipropylenu (PP), i polietylenu (PE) – Cześć 3:Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B
DIN 16917-2 – Rohre und Formstücke aus termoplastischen Kunstsoffen mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche – Groß über DN 1200 für den Erdeinbau – Teil 2: Anforderungen an Rohre und Formstücke
PN-EN 476:2012 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.


Zdjęcia realizacji zbiorników Diamir:


Zalety zbiorników Diamir:

100% szczelność (połączenie spawane).

Długookresowa trwałość

Całkowita odporność na korozję

Podwyższona niezawodność (podwójna ścianka)

Szeroki zakres odporności chemicznej

Pełna odporność na promieniowanie UV

Niewielki ciężar

Łatwy i szybki montaż

Możliwość posadowienia także w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Uniwersalność zastosowań

Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 63/5

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (ITB)

Pobierz
KDWU 64/5

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (IBDiM)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB- KOT-2020/1574 wydanie 1

Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)

Pobierz
IBDiM-KOT-2020/0621 wydanie 1 Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )