System kanalizacji zewnętrznej K2-Kan XXL

System kanalizacji zewnętrznej K2-Kan XXL


Produkt Description
  • 89


Sztywność

SN 1 - SN 32

Średnica

800 - 3000 mm

Materiał

PE-HD, PP


Charakterystyka techniczna:

Rury K2-Kan XXL wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoślimakowe uplastyczniają granulat polietylenu (o dwóch różnych barwach lecz o podobnych właściwościach), który podawany jest do głowicy formującej określony profil, a następnie poprzez spiralne nawijanie na bęben o określonej średnicy, wytłaczanych wzajemnie połączonych podczas produkcji profili tworzących konstrukcję strukturalną ścianki z gładką powierzchnią wewnętrzną i profilowaną spiralnie powierzchnię zewnętrzną. Gładka ścianka wewnętrzna ma barwę żółtą, jasnopopielatą lub niebieską (w zalezności od przeznaczenia). Natomiast ścianka zewnętrzna falista ma barwę czarną by przeciwdziałać promienia UV, w momencie gdy rura nie jest przysypana.

Główną zaletą tego typu rur strukturalnych jest to, że przy niewielkim zużyciu materiału, a więc przy ich małej wadze, wytwarzane są rury o dobrych właściwościach wytrzymałościowych, pozwalających przenosić duże obciążenia. Rura ze ścianką strukturalną w porównaniu do rury ze ścianką monolityczną, o tej samej sztywności obwodowej, jest lżejsza o 65%. Rury K2-Kan XXL mogą być precyzyjnie dopasowane do szczególnych wymagań projektu. Rury systemu K2-Kan XXL z polietylenu lub polipropylenu produkowane są o sztywności obwodowej od SN 1 do SN 32 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 9969 (natomiast wg normy DIN 16961 sztywność ta wynosi od 4 do 128 kN/m2).


Przeznaczenie:

  • Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej, deszczowej,ogólnospławnej i przemysłowej).

  • Wykonanie systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych.

  • Wykonanie przewodów osłonowych oraz przepustów pod nasypami.

  • Budowy studzienek kanalizacyjnych.

  • Budowy zbiorników i przepompowni.

  • Budowy rurociągów w oczyszczalniach ścieków.

  • Budowy rurociągów podwodnych (układy syfonowe, kolektory zrzutowe).

  • Renowacji (w metodami bez-wykopowymi).

  • Do Zastosowań indywidualnych w obiektach.


Normy:

PN-EN 13476-3+A1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),polipropylenu (PP), i polietylenu (PE) – Cześć 3:Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

DIN 16917-2 – Rohre und Formstücke aus termoplastischen Kunstsoffen mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche – Groß über DN 1200 für den Erdeinbau – Teil 2: Anforderungen an Rohre und Formstücke

PN-EN 476:2012 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Zalety rur i kształtek K2-KAN XXL:

Rury K2-Kan XXL są bardzo lekkie w porównaniu do rur o ściankach monolitycznych o podobnych właściwościach statycznych, stosowanie rur o ściankach strukturalnych pozwala zmniejszyć wagę rury do 65%  (15-20-krotnie lżejsze od rur kamionkowych czy betonowych).

Odporność na ścieranie jest jedną z najważniejszych cech wyróżniającą rury PE z pośród innych materiałów stosowanych do budowy rurociągów. Dzięki swoim właściwościom rury K2-Kan XXL stosowane są do przesyłu ścieków pochodzących z wód opadowych zawierające znaczne ilości ostrego piasku i innych mediów o wysokiej ścieralności.

System K2-Kan XXL jest wysokoodporny, co oznacza że jest on znacznie bardziej odporny na obciążenia i deformacje. Deformacje mogą występować pod wpływem procesu ruchów gruntu, przy jednoczesnym nie pękaniu materiału, zapewniając przez to dalszą ciągłość pracy rurociągu. Po ustaniu tych procesów rura powraca do swojego pierwotnego kształtu.

Kolejną zaletą jest duża elastyczność rur. W odróżnieniu od rur wyprodukowanych z innych materiałów, tworzywowe rury K2-Kan XXL, nawet w regionach trzęsień ziemi pozostają praktycznie nieuszkodzone. Pomimo wysokiej elastyczności, rury są w stanie wytrzymać znacznie większe obciążenie, dlatego często są wykorzystywane również w budownictwie drogowym.

K2-Kan XXL jest wyjątkowo odporny na uderzenia nawet przy niskich temperaturach, zapewnia to również odporność na uderzenia podczas jego transportu, układania i montażu w trudnych warunkach gruntowych i dalszej eksploatacji.

Dzięki wysokiej gładkości powierzchni wewnętrznej rury i małych oporach hydraulicznych nie powstają osady na wewnętrznej powierzchni. Co więcej istnieje możliwość stosowania minimalnych spadków przy nie zatykaniu przewodów, co zmniejsza opór hydrauliczny przepływu ścieków.

Odporność chemiczna w szerokim zakresie odczynu pH, na korozję spowodowaną działaniem medium takich jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe,umożliwia przesyłanie agresywnych chemicznie ścieków oraz montaż rur w środowisku agresywnym chemicznie całkowitą odpornością powierzchni rur na korozję – destruktywne oddziaływanie wód gruntowych, w związku z czym rury nie wymagają stosowania powłok ochronnych.

Według opracowanej metody przyśpieszonego starzenia w warunkach laboratoryjnych i przez porównanie wyników badań do zmian zachodzących w warunkach naturalnych, można już prognozować, że okres użytkowania przewodów kanalizacyjnych z polietylenu i polipropylenu ułożonych w ziemi powinien wynosić co najmniej 100 lat.

Przy produkcji rur K2-Kan XXL powstające odpady podlegają bezpośredniemu w 100% recyklingowi poprzez nawrót technologiczny. Rury i kształtki z polietylenu i polipropylenu ułożone w ziemi są obojętne biologicznie i chemicznie na działanie wód gruntowych oraz są odporne na działanie agresywnych ścieków, jak również stanowią szczelne systemy nie dopuszczające do przenikania ścieków do gruntu, co mogłoby być uznane za zatruwanie środowiska. Polietylen i polipropylen, podlega w 100% recyklingowi, odpady nie są przewidziane do spalania lub zdeponowania na składowiskach odpadów, jednak w przypadku (przypadkowego) spalania nie wydzielają się przy tym gazy szkodliwe dla otoczenia czy zdrowia.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 71/1

Rury K2-Kan XXL kanalizacyjne o ściankach strukturalnych (dwuściennych)  PE DN/ID 300 - 3000 mm (SN2, SN4, SN8, SN16)

Pobierz
KDWU 71.1

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-3000

Pobierz
KDWU 72/2

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL z PE DN-ID 600-3000

Pobierz
KDWU 72.2

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXl o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PE DN/ID 300-4000

Pobierz
KDWU 73

Kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-4000

Pobierz
KDWU 74

Kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-4000

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
TW-KOT429-1

Rury i kształtki z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP) do kanalizacji o odwadniania, do drenażu, do osłony przewodów i do przepustów

Pobierz
ITB-KOT-2019 1101 wydanie 1

Rury i Kształtki K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych z polietyleny (PE) lub polipropyloenu (PP)

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena  wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat (  ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych (  ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia.  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )