System drenarski PVC-U

System drenarski PVC-U


Produkt Description
 • 238

Charakterystyka techniczna:

System drenarski PVC-U o ściankach falistych z profilowaną powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną (Typ R1 wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych od DN/OD 50 do DN/OD 160, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

System rur drenarskich korugowanych z PVC-U, składa się z:

 • rur drenarskich z PVC-U, bez otuliny filtracyjnej
 • rur drenarskich z PVC-U, z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego
 • rur drenarskich z PVC-U z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego
 • kształtek do łączenia rur na zamknięcie zaczepowe
 • studzienek drenarskich

Przeznaczenie:

 • System drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochorny budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów.

 • Dróg wewnętrznych, publicznych i autostrad.

 • Lotnisk, torowisk, obiektów budowlanych kolei miejskiej (metro).

 • Placów magazynowych, terenów przemysłowych, parkingów i placów manewrowych.

 • Wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

 • Ponadto systemy mogą być stosowane do rozsączania wód deszczowych oraz perkolacji.


Normy:

PN-C-89221 – Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

DIN 4262-1 – Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im Verkehrswege und Tiefbau – Teil 1: Rohre, Formstücke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE (EN: Pipes and fittings for subsoil drainage of trafficked areas and underground engineering – Part 1: Pipes, fittings and their joints made from PVC-U, PP and PE)Zalety systemu drenarskiego z PVC-U:

Rury z filtrem z geowłókniny z PP o gramaturze 90 g/m2 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na procesy biodegradacji

Odporność rur z PVC-U oraz studzienek PP na korozję chemiczną, biologiczną i fizyczną

Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP)

Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2

Bardzo szeroki zakres asortymentowy rur, kształtek oraz studni

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniem rur z filtrem z geowłókniny PP oraz ekologicznego filtru z włókna kokosowego.

Rury dostępne w kilku wariantach sączenia, w zależności od rozmieszczenia perforacji od 360°, 220°, 120° do całkowitego braku perforacji.

Wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie.

Dzięki zastosowaniu zaczepów instalacja oraz konserwacja nigdy nie były prostsze.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 9/2

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160

Pobierz
KDWU 10/2

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP

Pobierz
KDWU 11/2

Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN50 - 160

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz
IK-KOT-2022/0140 wydanie 1

Możliwość stosowania w budownictwie rur i kształtek z PVC-U, PP i PE do sieci drenażowych

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )