Drenaż ciężki K2-Dren

Drenaż ciężki K2-Dren


Produkt Description
  • 319


Sztywność

SN 8 - SN 16

Średnica
110 - 1000 mm

Materiał

PE-HD, PP, PVC


Charakterystyka techniczna:

Rury systemu K2-Dren są rurami o ściance profilowanej. Rura ma konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna ścianka jest pofalowana a wewnętrzna gładka. Rura jest perforowana. w zależności od typu rury drenarskiej otwory są wykonywane na całej powierzchni rury lub tylko jej części. Do produkcji rur i złączek wykorzystywane jest polietylen lub polipropylen, dzięki czemu charakteryzują się one wysoką udarnością i szerokim zakresem temperatur roboczych. Dwuścienna konstrukcja rur zapewnia im dużą lekkość i elastyczność dzięki czemu montaż rur jest prosty i szybki, a zmiany kierunku mogą być realizowane przy mniejszych średnicach poprzez gięcie rur.

Rury drenarskie produkowane są w typie SN8 o średnicach od DN 110 do DN 1000. Rury i kształtki produkowane są z PE HD, łączone za pomocą złączek fabrycznie zamontowanych na rurach.

Rury drenarskie korugowane klasyfikujemy w podziale na:
TP ( z ang. Totally perforated pipes ) w pełni sączące – szczeliny rozmieszczone na całym obwodzie 360°,
LP ( z ang. Locally perforated pipes ) częściowo sączące – szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
MP ( z ang. Multi purpose pipes ) rury o wielu zastosowaniach, sącząco–przepływowe – szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu,
UP ( z ang. Unperforated pipe ) bez szczelin sączących, dawniej OP


Przeznaczenie:

  • System drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochrony budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów.

  • Dróg wewnętrznych, publicznych i autostrad.

  • Lotnisk, torowisk, obiektów budowlanych kolei miejskiej (metro).

  • Placów magazynowych, terenów przemysłowych, parkingów i placów manewrowych.

  • Wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

  • Ponadto systemy mogą być stosowane do rozsączania wód deszczowych oraz perkolacji.


Normy:

PN-C-89221 – Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

DIN 4262-1 – Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im Verkehrswege und Tiefbau – Teil 1: Rohre, Formstücke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE (EN: Pipes and fittings for subsoil drainage of trafficked areas and underground engineering – Part 1: Pipes, fittings and their joints made from PVC-U, PP and PE)Zalety systemu drenażu ciężkiego:

Rury z filtrem z geowłókniny z PP o gramaturze 90 g/m2 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na procesy biodegradacji.

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniem rur z filtrem z geowłókniny PP oraz ekologicznego filtru z włókna kokosowego.

Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP).

Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2

Rury i kształtki produkowane są z PE-HD, łączone za pomocą złączek fabrycznie zamontowanych na rurach co umożliwia szybszy montaż.

Wysoka odporność rur drenarskich PP oraz PE-HD na korozję chemiczną, biologiczną i fizyczną

Rury dostępne w kilku wariantach sączenia, w zależności od rozmieszczenia perforacji od 360°, 220°, 120° do całkowitego braku perforacji.

Wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie.

Dzięki zastosowaniu zaczepów instalacja oraz konserwacja nigdy nie były prostsze.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 80/2

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN- ID 100 - 1000

Pobierz
KDWU 81/2

Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800

Pobierz
KDWU 82/2

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN-OD 110 - 1000

Pobierz
KDWU 96.2

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 110-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96.3

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 110-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96/2

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/ID 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96/3

Rury drenarskie K2-Dren z polietylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/ID 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IK-KOT-2022/0140 wydanie 1

Możliwość stosowania w budownictwie rur i kształtek z PVC-U, PP i PE do sieci drenażowych

Pobierz
IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )