Skrzynki rozsączające Hydro-Box

Skrzynki rozsączające Hydro-Box


Produkt Description
  • 63


Wytrzymałość na ściskanie w kierunku pionowym

445 kN/m2

Wymiar
800 mm x 800 mm

Materiał

PP


Charakterystyka techniczna:

Podstawową funkcją systemu HYDRO-BOX jest gospodarka wód deszczowych z powierzchni utwardzonych czyli chwilowe gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstawania, a następnie odprowadzenie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Odprowadzanie wód opadowych odbywa się w drodze rozsączania zgodnie z wytycznymi DWA-A138 (wytyczne niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadami).

System HYDRO-BOX, służy do rozsączania lub magazynowania wody deszczowej odprowadzonej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzonych. Zestawy elementów systemu HYDRO-BOX w zależności od wytrzymałości zwieńczenia elementów mogą być montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym i ruchem kołowym samochodów osobowych i ciężarowych.

Ilość skrzynek zastosowana w projektowanym zbiorniku zależna jest od czynników takich jak:
– wielkości powierzchni odwadnianej
– warunków gruntowych oraz miejsca lokalizacji
– intensywności opadów w danym regionie posadowienia
– czasu trwania i częstotliwości opadów

W skład zestawów elementów systemy HYDRO-BOX wchodzą:
– skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX typ H500 o pojemności 500 litrów i wysokiej wytrzymałości
– skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX typ H500 inspect z kanałem inspekcyjno-płuczącym(wysokiej wytrzymałości, pojemność 500 litrów)
– skrzynki retencyjno-rozsączające o pojemności 250 litrów HYDRO-BOX typ H250 (wysokiej wytrzymałości)
– akcesoria przyłączeniowe do skrzynek; płyty zamykające, elementy łączące, króśce przyłączeniowe
– geowłóknina filtracyjna; PP
– geomembrana ; PVC, HDPE, PE
– studzienki osadnikowo-filtracyjne DIAMIR 315, 425, 600, 1000
– studzienki dławiąco-przelewowe DIAMIR 425, 600, DIAMIR 800
– studnie pompowe DIAMIR 600, DIAMIR 800, 1000


Przeznaczenie:

Skrzynki HYDRO-BOX realizują rozwiązania w zakresie rozsączania i magazynowania wody opadowej na terenach budowlanych, przemysłowych, pod nawierzchniami komunikacyjnymi jak parkingi, drogi, ścieżki rowerowe.

  • REGULACJA PRZEPŁYWU – System zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX może regulować odpływ wody retencyjnej. Zebrana w czasie opadów woda, napływająca w sposób nieregularny do zbiornika, jest stabilizowana i wprowadzana do kanalizacji deszczowej w wyznaczonych ilościach i jednostce czasu.

  • ODPROWADZANIE DO GRUNTU – System skrzynkowy HYDRO-BOX umożliwia w przypadku braku kanalizacji deszczowej zretencjowaną wodę w zbiorniku, równomiernie rozłączyć do gruntu z szybkością zależną od współczynnika filtracji gruntu.

  • RETENCJONOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WODY DESZCZOWEJ – Zbiornik zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX, może przyjmować i magazynować wody deszczowe. Zadanie retencjonowania spełnione jest poprzez owinięcie zbiornika geomembraną i geowłókniną zapewniając szczelne przetrzymanie wody.

Normy:

PN-EN 17152-1:2019-11 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia. Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia. Cześć 1: Specyfikacje skrzynek na wodę opadową wykonanych z PP i PVC-U.


Hydro-Box infiltration boxes arranged together

Zalety skrzynek rozsączających Hydro-Box:

Ważna dla środowiska, ochrona zasobów wód gruntowych oraz zapobieganie przesuszaniu gleby

Obniżenie kosztów związanych z rosnącymi cenami wody i oczyszczania ścieków

Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP)

System HYDRO-BOX przedstawia zakres swoich mozliwości przy montażu z innymi naszymi systemami kanalizacji zewnętrznej PVC-U, PP, K2- KAN czy studni DIAMIR

Zwolnienie od wprowadzonego niedawno w niektórych miastach i gminach, podatku od deszczówki

Firma posiada kompletne instrukcje, przygotowane z myślą o samodzielnym montażu, dzięki czemu instalację można wykonać we własnym zakresie.

Skrzynki można montować w dowolne zestawy dobrane na podstawie przeprowadzonych obliczeń projektowych. System HYDRO-BOX może być osadzony na terenach obciążonych ruchem drogowym. Musi być wówczas zachowana minimalna głębokość pokrycia gruntem wynoszaca 0,8m i maksymalna głębokość posadowienia wynosząca 3,0m. Skrzynki mogą być obciążone statycznie do obciążenia klasy SLW 60 (samochody ciężarowe) wg DIN 1072

Retencjowanie wody deszczowej – Zbiornik zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX, może przyjmować i magazynować wody deszczowe. Zadanie retencjonowania spełnione jest poprzez owinięcie zbiornika geomembraną i geowłókniną zapewniając szczelne przetrzymanie wody

Zestawy elementów systemu HYDRO BOX mogą być montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym i ruchem kołowym samochodów osobowych i ciężarowych


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 20/3

Zestaw wyrobów systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )