System kanalizacji niskoszumowej Fonica

System kanalizacji niskoszumowej Fonica


Produkt Description
  • 181

Charakterystyka techniczna:

System kanalizacji wewnętrznej z PP-HT składa się z zestawu rur i kształtek wykonanych z polipropylenu, przystosowanych do wzajemnego łączenia przez łączniki kielichowe z uszczelkami z elastomeru. Rury produkowane są metodą wytłaczania, natomiast kształtki – metodą wtrysku. Polipropylen charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach (np. pochodzące z laboratoriów, pralni, szpitali).

Ograniczenia w stosowaniu tego materiału odnoszą się do ścieków zawierających substancje silnie utleniające, takie jak stężony kwas siarkowy, kwas azotowy, chlor, brom i pochodne. Ze względu na neutralność biologiczną materiału, z którego wykonane są poszczególne elementy kanalizacji powyższy system zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym.

Rury i kształtki produkowane są z importowanego od producentów zachodnioeuropejskich granulatu polipropylenu w kolorze szarym i białym o gwarantowanej jakości, potwierdzonej wdrożonym w przedsiębiorstwie systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000.


Przeznaczenie:

Przeznaczone są m.in. do budowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz do transportu płynów agresywnych.

  • Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

  • Biura, szpitale, laboratoria, hotele

  • Instalacje przemysłowe

  • Przemysł spożywczy i rolnictwo


Normy:

PN-EN 1451-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemuZalety kanalizacji wewnętrznej nisko szumowej FONICA:

Niewielki ciężar właściwy rur i kształtek kanalizacji wewnętrznej FONICA, ułatwia transport i przyspiesza montaż instalacji.

Nisko szumowa kanalizacja wewnętrzna Fonica wraz z obejmą Bismat 1000 uzyskuje wskaźnik ważony dźwięku materiałowego nawet poniżej 10 dB.

Odporność chemiczna na różnego rodzaju agresywne związki i substancje zawarte w ściekach, zarówno bytowo-gospodarczych, jaki przemysłowych.

Trwałość instalacji wykonanych z polipropylenu, określana na minimum 50 lat, gwarantująca wysoką niezawodność i bezawaryjność pracy instalacji w trakcie całego „życia technicznego” obiektu budowlanego.

Oznakowanie systemu wykonanego z polipropylenu (PP) symbolem HT (ang. High Temperature, niem. Hohe Temperatur) oznacza, że wyroby te można stosować w przypadku występowania stałych, wysokich wartości temperatur ścieków (do 95ºC).

Szeroki zakres oferowanych długości rur sprawia, że w fazie montażu do minimum zmniejsza się konieczność ich cięcia, i powstających przy tym fragmentów odpadowych.

Zgodność wymiarów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych poszczególnych elementów systemu kanalizacji wewnętrznej PP-HT umożliwia ich bezproblemowe wykorzystywanie w istniejących systemach kanalizacji wewnątrz budynków wykonanych z innych materiałów (np. z polietylenu PE i polichlorku winylu PVC-U; w przypadku instalacji wykonanych z rur i kształtek żeliwnych są dostępne specjalne kształtki łączące).

Rury i kształtki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu cechują gładkie ścianki, co wpływa pozytywnie na warunki hydrauliczne przepływających ścieków – występują zmniejszone opory przepływu, nie odkładają się osady i części stałe zawarte w odprowadzanych ściekach na ściankach rur.

Struktura i właściwości polipropylenu umożliwiają poddawanie wyrobów z niego wykonanych procesowi ponownej przeróbki w 100%. Wpływa to w znaczącym stopniu na ochronę środowiska i oszczędność energii zużywanej w procesie technologicznym.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 23/1

Rury z polipropylenu DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 24/1

 Kształtki z polipropylenu DN 32 - 110 do kanalizacji wewnętrznej

Pobierz
KDWU 44/2

Rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 45/2

Kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 99/1

Wywietrznik dachowy z PVC-U DN 160/110

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2021/2016 wydanie 1

Rury i ksztaftki systemu FONICA z polipropylenu do kanalizacj| wewnętrznej niskoszumowej.

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )