System ciśnieniowy PVC-U

System ciśnieniowy PVC-U


Produkt Description
  • 50


Sztywność

PN 6 - PN 12,5

Średnica

90 - 500 mm

Materiał

PVC-U


Charakterystyka techniczna:

Rury do kanalizacji ciśnieniowej produkowane są z PVC-U w procesie wytłaczania, mają litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju rury o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych. Podczas procesu produkcji na końcu rury zostaje uformowany kielich z rowkiem do wstawienia uszczelki elastomerowej.

Polichlorek winylu (PVC-U) jest tworzywem o wysokiej odporności na związki chemiczne. System rur i kształtek z PVC-U są odporne na oddziaływanie ścieków o wartościach odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada) na korozję spowodowane działaniem ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych i gruntowych. Informacja dotycząca odporności na związki chemiczne PVC jest określona w wytycznych ISO/TR 10358, a uszczelek elastomerowych w ISO/TR 7620.

W zależności od obszaru zastosowania i preferencji inwestora, rury mogą być wyposażone w uszczelki z dodatkowym pierścieniem stabilizującym (ANGER-Lock). Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. Ponadto uszczelki te charakteryzują się zwiększoną szczelnością zarówno na nadciśnienie jak i podciśnienie.

Cały system ciśnieniowy PVC-U przechodzi badania laboratoryjne i poligonowe pod kątem wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne. Ścisły nadzór nad jakością naszych produktów zapewnia wdrożony w firmie system zarządzania jakością oparty na EN ISO 9001.


Przeznaczenie:

Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U mają zastosowanie do budowy systemów ciśnieniowych i podciśnieniowych przesyłających uzdatnioną wodę pitną, wodę surową, wodę do irygacji, wodę przemysłową, ścieki socjalno-bytowe, deszczówkę oraz inne substancje nieoddziaływające destruktywnie na PVC-U i gumę EPDM z jakiej wykonane są uszczelki połączeń kielichowych.

  • Podziemnych sieci wodociągowych

  • Przesyłania wody nad ziemią, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków

  • Ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią jak i nad ziemią

  • Rury w wersji z wydłużonym kielichem stosowane są na terenach szkód górniczych


Normy:

PN-EN ISO 1452-2:2010 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią jak i nad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 3: Kształtki

PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z elastomerów — Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających — Część 1: GumaZalety systemu ciśnieniowego z PVC-U:

Niski ciężar właściwy (1,4 g/cm3) około 5-7 razy mniejszy od ciężaru stali i żeliwa czyni ten system łatwiejszy w montażu i transporcie.

Odporność na korozję wewnętrzną i zewnętrzną, nie wymagają dodatkowych powłok ochronnych.

Rury i kształtki z PVC-U są nietoksyczne. Posiadają dopuszczenie do przesyłania wody pitnej (atest PZH).

Duża gładkość powierzchni wewnętrznej powoduje obniżenie oporów przepływu, a w związku z tym mniejsze zużycie energii na pompowanie wody.

Wysoka odporność rur i kształtek na korozję elektrolityczną wywołaną działaniem prądów błądzących oraz na ścieranie.

System kanalizacji z PVC-U wraz uszczelkami jest odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej +40 C do +60 C.

Odporność na zarastanie osadami (nie dochodzi do zmniejszenia przekroju wewnętrznego rury).

Łatwy montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu.

Okres żywotności minimum 50 lat.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 7/2

Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN25 - 500

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
B-BK-60210-0087/21

System przewodóW rurowych z PVC-U 

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania systemów przewodowych z PVC-U do przesyłania wody na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )