System TYTAN do sieci wod-kan

System TYTAN do sieci wod-kan


Produkt Description
  • 87


Sztywność

PN 6 - PN 12,5

Średnica

90 - 800 mm

Materiał

PE-HD, PE 100, PE 100-RC


Charakterystyka techniczna:

Do produkcji rur i kształtek segmentowych wykorzystywany jest polietylen wysokiej gęstości oznaczany skrótem PE-HD. Jest to surowiec, który doskonale sprawdza się w wielu aplikacjach rurowych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie układania rur oraz dużym zakresem temperatur roboczych pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.

Przedmiotem prezentacji są rury jednowarstwowe z polietylenu PE 100 oraz rury jednowarstwowe lub dwuwarstwowe TYTAN PE/PE i TYTAN PE/PP z polietylenu PE 100-RC i polipropylenu (PP) przeznaczone do przewodów rurowych ciśnieniowych (wodociągi, paliwa gazowe, kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa) i grawitacyjnych ( kanalizacja sanitarna, odwodnienia), jak również do wykonywania przepustów pod nasypami drogowymi układanych pod ziemią w pasie drogowym.

System TYTAN składa się z:
Typ 1 (jednowarstwowa) – Rura z polietylenu PE 100, PE 100-RC
Typ 2/2 (dwuwarstwowa) – Rura z polietylenu PE 100-RC
Typ 2/3 (trójwarstwowa) – Rura z polietylenu PE 100-RC
Typ 3 (dwuwarstwowa) – Rura z polietylenu PE 100-RC z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną z PP
Typ 3 PLUS (dwuwarstwowa) – Poza warstwą ochronnej jak w typie trzecim posiada również wkładke detekcyjną co łatwia konserwację rurociągu.

Badania rur TYTAN prowadzone w instytucie HESSEL Ingenieurtechnik GmbH oraz w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie potwierdzają ich odporność na skutki zarysowań i obciążeń punktowych, mogących powstać w wyniku budowy sieci w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Odcinki rur w zależności od średnicy i przeznaczenia można łączyć następującymi metodami:
– zgrzewanie doczołowe
– zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych
– łączenie za pomocą kształtek zaciskowych


Przeznaczenie:

Przeznaczone są m.in. do budowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz do transportu płynów agresywnych.

  • Przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  • Przesyłania wody przed jej uzdatnieniem.

  • Wody z przeznaczeniem do innych celów.

  • Ciśnieniowych systemów do kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

  • Systemów kanalizacji podciśnieniowej


Normy:

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 3: KształtkiZalety systemu TYTAN do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

Dużą wytrzymałość materiału zapewnia bezpieczny montaż w każdych warunkach.

Polietylen charakteryzuje się dużą odpornością chemiczną na większość związków chemicznych.

Dzięki wkładce detekcyjnej konserwacja rurociągu jest jeszcze łatwiejsza.

Rury z polietylenu PE 100 RC posiadają certyfikat zgodności z PAS 1075:2009-04 dotyczący alternatywnych technik układania.

Rury TYTAN PE/PE można łączyć przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe lub złączkami zaciskowymi.

Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż PE mogą być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe PE/stal.

Badania rur TYTAN prowadzone w instytucie HESSEL Ingenieurtechnik GmbH oraz w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie potwierdzają ich odporność na skutki zarysowań i obciążeń punktowych, mogących powstać w wyniku budowy sieci w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Rury PE dostarczane są w postaci zwojów (kręgów) lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki. Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie uszkodzić.

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 41/2

Rury do przesyłania wody PE 80 DN/OD 16-630

Pobierz
KDWU 46/4

Rury do przesyłania wody PE 100 DN/OD 16 - 1400

Pobierz
KDWU 47/4

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ1 DN/OD 25 - 1400

Pobierz
KDWU 48/4

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ2/2, TYTAN typ 2/3, DN/OD 25-1400

Pobierz
KDWU 49/5

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ3, TYTAN Typ3 PLUS  DN/OD 25 - 1400

Pobierz
KDWU 50/4

Rury do przesyłania wody (PE) TYTAN Typ1 DN/OD 25-800

Pobierz
KDWU 51/4

Rury do przesyłania wody TYTAN TYP 2/2, TYTAN TYP 2/3 DN/OD 25 - 800

Pobierz
KDWU 52/4

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 25 - 800

Pobierz
KDWU 53/2

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE DN 16 - 1400

Pobierz
KDWU 54/2

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 1400

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2019 1069 wydanie 1

Rury z polietylenu PE 100RC TYTAN Typ 1, TYTAN Typ 2/2, TYTAN Typ 2/3, TYTAN Typ 3 i TYTAN Typ 3 PLUS do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych.

Pobierz
IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1

Rury i kształtki z polietylenu (PE) do ciśnieniowego i grawitaryjnego odwadniania i kanalizacji oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz
Atest PZH B-BK-60210-1059/21

Rury i kształtki z polietylenu PE80, PEl00 oraz PE 100-RC: TYTAN Typ1, TYTAN Typ2/2, TYTAN Typ2/3 i z zewnętrzną warstwą ochronną PP lub PE TYTAN Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS

Pobierz
Opinia GIG

Opinia Techniczna nr 87/19 dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych rur i kształtek polietylenowych PE100 i PE100-RC TYTAN.

Pobierz

Znajdź odpowiedni dokument

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

obowiązuje od 1 Stycznia 2017 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Czytaj więcej...

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Ocena wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

APROBATA TECHNICZNA

ocena techniczna wyrobu, dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, Polskich Norm i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych ( ITB - lnstytut Techniki Budowlanej , IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów )

DECYZJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzeń Czytaj więcej...

Opinia GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Energii. ( GiG - Główny Instytut Górnictwa )

ATEST HIGIENICZNY NIZP - PZH

Atest i Świadectwo jest oceną danego wyrobu w zakresie jego bezpieczeństwa dla
ludzi lub środowiska, pod warunkiem jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i
sposobem użycia. ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )