Aprobaty, Opinie, Atesty

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM KOT-2018/0270 Wydanie 1

Rury i kształtki z PVC-U o ściankach litych i ściankach
strukturalnych (z rdzeniem spienionym lub niespienionym), wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Pobierz
AT-15-7558/2016

Rury i kształtki z PVC-U ze ścianką litą i ścianką warstwową do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej

Pobierz
AT-15-9051/2012

Tuleje PS i PP stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane

Pobierz
Atest PZH

System przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z PVC-UPVC-U woda i kanalizacja 2018

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U o ściance litej na terenach objętych wpływami eksploatacji

Pobierz
Opinia GIG

Rury i kształtki z PVC-U ze ścianką litą i ścianką warstwową do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Rury i oraz kształtki kanalizacyjne PP rury i kształtki kanalizacyjne K2-Kan z polipropylenu (PP) 

Pobierz
ITB-KOT-2017/0250 wydanie 1

Tuleje PP i PS stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania na terenach górniczych rur oraz kształtek z PP do kanalizacji zewnętrznej

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej kształtek wtryskowych wykonanych z PP, w sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
AT/07-2016-0241-0

Rury K2 kanalizacyjne oraz osłonowe o ściankach strukturalnych (dwu-warstwowych) i ściankach falistych (jednowarstwowych) z PP lub PE wysokiej gęstości

Pobierz
ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Rury i oraz kształtki kanalizacyjne PP rury i kształtki kanalizacyjne K2-Kan z PP

Pobierz
ITB-KOT-2017/0250 wydanie 1

Tuleje PP i PS stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania na terenach górniczych rur i kształtek o ściance strukturalnej z PP i PE-HD, w scieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
AT-15-9426/2014

Rury i kształtki K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) do bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i kanalizacji.

Pobierz
AT/2014-02-3109

Rury i kształtki o ściankach strukturalnych (z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP)) do kanalizacji i odwadniania, do sieci drenażowej, do osłony przewodów i kabli, do przepustów drogowych.

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
AT-15-9489/2015

Włazowe i niewłazowe studzienki DIAMIR do kanalizacji i drenażu 

Pobierz
AT/2010-02-0830/2

Studzienki włazowe i niewłazowe (z  (PE), z polipropylenu (PP), z poli(chlorku winylu) (PVC-U)) do kanalizacji i drenażu; Zbiorniki (z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP)) do gromadzenia ścieków

Pobierz
AT/07-2016-0242-01

Studzienki włazowe i niewłazowe DIAMIR, przeznaczone do stosowania w podziemnych bezciśnieniowych, gawitacyjnych systernach odwadniających podtorze kolejowe.

Pobierz
AT/2011-02-2706/1

Zwieńczenia żelbetowe do wpustów i studienek kanalizacyjnych

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca możliwości stosowania studienek DIAMIR z PP/PVC na terenach górniczych.

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
AT-15-9548/2015

Bezciśnieniowe, podziemne i naziemne zbiorniki DlAMlR z polietylenu (PE) Iub polipropylenu (PP)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2017/0266 wydanie 1

Elementy systemu do zagospodarowania HYDRO-BOX wody deszczowej

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2018/0117

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz
AT/07-2016-0240-01

Możliwość stosowania w budownictwie rur i kształtek z PVC-U, PP i PE do sieci drenażowych

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 80

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN200 - 1000

Pobierz
KDWU 81

Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800

Pobierz
KDWU 82

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN100 - 400

Pobierz
KDWU 96.1

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96.2

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 16-800 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2018/0117

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
BK/W/0115/01/2018

System przewodóW rurowych z PVC-U 

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania systemów przewodowych z PVC-U do przesyłania wody na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
AT-15-7451/201

Przydatność do stosowania w budownictwie rury z PE 100-RC o nazwach handlowych TYTAN PE, TYTAN PE/PE, TYTAN PLUS PE/PE, TYTAN PLUS PE/PE, TYTAN 3PE, TYTAN PE,PP i TYTAN PE/PP do budowy ciśnieniowych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych

Pobierz
IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1

Rury i kształtki z polietylenu (PE) do ciśnieniowego i grawitaryjnego odwadniania i kanalizacji oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz
Atest PZH BK/W/0876/01/2018

Rury i kształtki z polietylenu PE80, PEl00 oraz PE 100-RC: TYTAN Typ1, TYTAN Typ2/2, TYTAN Typ2/3 i z zewnętrzną warstwą ochronną PP lub PE TYTAN Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS

Pobierz
Opinia GIG

Opinia Techniczna nr 87/19 dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych rur i kształtek polietylenowych PE100 i PE100-RC TYTAN.

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
Opinia GIG

Opinia Techniczna nr 87/19 dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych rur i kształtek polietylenowych PE100 i PE100-RC TYTAN.

Pobierz
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB- 030 - ZETOM Pobierz
Certyfikat Nr 97/17/2 na znak bezpieczeństwa - ZETOM Pobierz
M-19-1415-16

Uprawnienie w sprawie wytwarzania rur z PE, kształtek z PE przeznaczonych do budowy i naprawy nurządzaeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  Decyzja UDT nr 

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
AT 15 9797 2016

Rury i ksztaftki systemu FONICA z polipropylenu do kanalizacj| wewnętrznej niskoszumowej

Pobierz